Άδεια Σχολής

H ΚΕΑΣ αποτελεί διαπιστευμένο Φορέα Δια Βίου Μάθησης και ανήκει συγκεκριμένα στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού.